Graduate student

 • Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів технічних наук через аспірантуру і докторантуру НТУУ “КПІ”. Право на наукове керівництво мають 7 д.т.н. та 2 к.т.н., а саме: д.т.н., проф. Тітов В.А., к.т.н., д.т.н., проф. Стеблюк В.І., д.т.н., проф. Калюжний В.Л., д.т.н., проф. Гожій С.П., д.т.н., чл.-кор. Штерн М.Б., д.т.н., проф. Ноговіцин О.В., д.т.н., проф. Баглюк Г.А., к.т.н., доц. Орлюк М.В., к.т.н., доц. Сабол С.Ф.Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

  1) для громадян України за рахунок:

  * коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

  * коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у недержавному секторах народного господарства;

  2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  * міжнародних договорів України;

  * загальнодержавних програм;

  * договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

  Вступ до аспірантури

  Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсткого” проводить прийом до аспірантури для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів: 1) за державним замовленням:

  * на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України (МОН України);

  * взаємні зобов’язання аспіранта та КПІ ім. Ігоря Сікорського визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу);

  * аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МОН України).

  2) понад державне замовлення:

  * на підставі контрактів, укладеним між КПІ імені Ігоря Сікорського та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва);

  * документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника;

  * середня вартість підготовки контрактника уточнюється щорічно і приблизно становить суму 11000-13000 грн. за навч.рік (стипендія не входить до вартості підготовки).

  Перелік документів, необхідних для вступу в аспірантуру знаходиться на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського http://aspirantura.kpi.ua/

  Вступні іспити

  Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити:

  * спеціальність;

  * філософія;

  * іноземна мова. Опублікована Програма вступного іспиту за спеціальністю 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском . Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови, перелік літератури для підготовки до вступного іспиту з філософії та питання з курсу філософії можна знайти на сайті відділу аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського http://aspirantura.kpi.ua/

  Корисні посилання Відділ аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського http://aspirantura.kpi.ua/ ВАК України http://www.vak.org.ua/ Державний департамент інтелектуальної власності http://www.sdip.gov.ua/ Укрпатент http://www.ukrpatent.org/ Бібліотека КПІ Ігоря Сікорського http://library.kpi.ua/ Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ Каталог авторефератів дисертацій http://www.irbis-nbuv.gov.ua

  Корисні матеріали

  * Паспорт спеціальності 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском; * Бюлетень ВАК 2007 (нормативна база документів); * Перелік видань, затверджених ВАК України як фахові; * Правила оформлення списку посилань (ДСТУ, приклад 1, приклад 2); * Роз’яснення ВАК України.