Спеціалізації

Системи комп’ютерних технологій машинобудування пластичним формоутворенням
Форма навчання: денна / заочна

Системи комп’ютерних технологій машинобудування пластичним формоутворенням – це невід’ємне поєднання виробничих та інформаційних технологій. На сучасному етапі розвиток машинобудівних технологій визначається в першу чергу розвитком інформаційних технологій. Поява систем автоматизованого проектування та керування виробництвом майже на всіх машинобудівних підприємствах призвело до того, що сучасний фахівець, який створює нові технології машинобудування спираючись на фундаментальну технічну освіту і широко використовуючи комп’ютерні технології. Підготовка фахівців на усіх рівнях підготовки за спеціалізацією «Системи комп’ютерних технологій машинобудування» проводиться в сучасних лабораторіях та комп’ютерних класах кафедри Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів. За даною спеціалізацією майбутні фахівці навчаються роботі в сучасних CAD/CAM/CAE – системах КОМПАС-3D, Solid Works, Catia та інші та вирішувати складні інженерні задачі: створювати твердотільні моделі і складальні креслення, розробляти робочі креслення виробів в режимі діалогу, оптимізувати технологічні процеси застосовуючи сучасні математичні методи та системи комп’ютерного моделювання DЕFORM-3D, Abaqus, ANSYS і інші. Ведеться підготовка фахівців з організації виробництва та впровадження у виробництво інноваційних технологічних процесів пластичного формування конструкцій машинобудування. Фахівці також отримують глибокі професійні знання з технологічної механіки пластичного формоутворення конструкцій, розрахунку та проектування технологічних процесів з металів, пластмас та композиційних матеріалів, інтегрованих технологій прискореного виробництва (Rapid Tooling) виробів в дрібносерійному виробництві, конструювання наукоємних виробів обладнання та оснащення для їх виробництва в сучасних CAD/CAM/CAE – системах, впровадження технологій виробів спеціального призначення та засобів безпеки, розробки та управління проектами створення виробів машинобудівної галузі промисловості. Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різних форм власності.

Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: Банкнотно-монетний двір Національного банку України, АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.

Технології композиційних та наноструктурних конструкцій
Форма навчання: денна 

Розробка та впровадження комплексу нових наукоємних технологій одержання виробів з композиційних матеріалів, з якісно новими фізико-механічними властивостями, що забезпечують високі техніко-економічні показники та ресурс виробів машинобудування. Фахівці отримують ґрунтовні знання з методів формоутворення конструкцій з шаруватих, волокнистих, порошкових, наноструктурних композиційних матеріалів. Вивчають основи технологічної механіки композиційних матеріалів, систем технологій проектування, виготовлення, випробування та утилізації конструкцій з композитів на металевій основі, порошкових та наноструктурних матеріалів, а також управління проектами створення оптимізованих конструкторсько-технологічних рішень конструкцій машинобудування з композитів.

Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: Банкнотно-монетний двір Національного банку України, АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.

Технології озброєння та засобів безпеки (МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА)
Форма навчання: денна

Оволодіння знаннями та набуття навичок з організації виробництва, випробування та експлуатації виробів спеціального призначення — зразків елементів стрілецького та артилерійського озброєння, засобів захисту людини та техніки, тощо. Фахівці отримують ґрунтовні професійні знання з конструкції, системи технологій та технологічного обладнання для виготовлення засобів спеціального призначення.

Випускники працюють в науково-дослідних організаціях та підприємствах машинобудівної галузі України.

Після завершення університету Ви отримуєте диплом про вищу освіту міжнародного зразка.

Кращі студенти мають можливість, після отримання ступеня магістра, вступити до аспірантури та отримати ступінь кандидата технічних наук (термін навчання в аспірантурі 3 роки).